Type and press Enter.

Return Policy

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die, in hun hoedanigheid van consument, online artikelen kopen bij MOH! Koffie.

De Klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Klant MOH! Koffie door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Afnemer kan MOH! Koffie op de hoogte stellen van zijn besluit de overeenkomst te herroepen door gebruik te maken van onderstaande gegevens:

Adres
Koornblomme 23
8490 Jabbeke
België

E-mail
bestellen@moh.coffee

Om de herroepingstermijn te respecteren, moet de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing de overeenkomst te herroepen aan MOH! Koffie (Koornblomme 23, 8490 Jabbeke) heeft medegedeeld, aan MOH! Koffie terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd indien hij de goederen terugstuurt of overhandigt vóór het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen.

De directe kosten van het terugzenden van de zaken komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen in de originele staat en verpakking, met alle toebehoren en gebruiksaanwijzing bijgeleverd, terug te zenden. Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt MOH! Koffie zich het recht voor de Afnemer aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Afnemer dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alleen artikelen die in hun originele verpakking worden teruggestuurd, samen met alle accessoires, instructies en factuur of ontvangstbewijs, kunnen worden teruggestuurd.

Alle geretourneerde artikelen worden zorgvuldig onderzocht. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel alleen mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Geretourneerde artikelen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel door het gebruik van de Klant een waardevermindering heeft ondergaan, zal deze aan de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Afnemer de overeenkomst herroept, zal MOH! Koffie alle tot op dat moment van de Afnemer ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Afnemer terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat MOH! Koffie op de hoogte is gesteld van het besluit van de Afnemer om de overeenkomst te herroepen. In geval van koopovereenkomsten kan MOH! Koffie met de terugbetaling wachten totdat alle goederen zijn teruggezonden, dan wel totdat de Afnemer heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het vroegst valt.

Eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MOH! Koffie aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MOH! Koffie zal de Klant terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft aanvaard. In elk geval zal de Klant geen kosten worden aangerekend voor deze terugbetaling.

 • De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
 • dienstverleningsovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en indien de Klant heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest
 • de levering of verrichting van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MOH! Koffie geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • de levering van goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn (bijv. tekeningen op maat)
 • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • overeenkomsten waarbij de klant MOH! Koffie uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken om dringende reparaties of onderhoud te verrichten
 • de levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties
 • overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en indien de klant heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest (bv. digitale maatwerktekeningen)
 • de overeenkomsten voor weddenschappen en loterijdiensten