Type and press Enter.

Algemene voorwaarden

Algemeen

De huidige verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen MOH! Koffie, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kleine Iepersestraat 6, 8501 Kortrijk, met ondernemingsnummer of BTW nummer BE 0797.176.781, handelend onder de naam “MOH! Koffie“, hierna genoemd “de Verkoper”, enerzijds, en elke persoon of onderneming die op afstand bestelt (door middel van het online plaatsen van een bestelling via de internetsite https://www.moh.coffee), voor zichzelf of voor rekening van een derde, voor professionele of privédoeleinden, hierna genoemd “de Klant”, anderzijds. Afhankelijk van de specifieke hoedanigheid van de Klant (al dan niet consument), kunnen sommige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden niet van toepassing zijn. De Klant verklaart bekwaam te zijn om rechten te hebben en gebonden te zijn door verplichtingen.

Object

De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de site https://www.moh.coffee. De Klant kan bijkomende informatie verkrijgen over de op de site voorgestelde producten door een e-mail te sturen naar bestellen@moh.coffee. De presentatie van de producten bindt de Verkoper niet en vormt geen aanbod in de juridische zin van het woord.

De foto’s, schema’s, tekeningen of video’s ter illustratie van de producten zijn niet contractueel bindend. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zich daarin zouden kunnen voordoen.

Bestelling

Aangezien de producten die te koop worden aangeboden op MOH! Koffie levensmiddelen zijn die snel bederven of aflopen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de Klant.

De producten die te koop worden aangeboden op MOH! Koffie zijn de producten die op de website staan op de dag dat deze door de Klant wordt geraadpleegd en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De Klant kan kennis nemen van de verschillende producten die de Verkoper aanbiedt op zijn website https://www.moh.coffee. De Klant kan vrij surfen op de pagina’s van de website zonder enige aankoopverplichting.

De producten worden voorgesteld aan de hand van een informatiefiche (beschrijving van het product, ingrediënten, foto en prijs) die zo correct en nauwkeurig mogelijke informatie bevat om een zo getrouw en volledig mogelijke beschrijving te geven. Gezien de digitale wijze waarop de producten online worden gepresenteerd, is het echter mogelijk dat de waarneming van de Klant van de fotografische weergave van een product niet exact overeenstemt met het product zelf.

De Klant selecteert de producten die hij/zij wenst en geeft de hoeveelheid aan. De producten worden dan automatisch toegevoegd aan het winkelmandje van de Klant.

Bij het bestellen van een product op de website is het ook mogelijk om een klantenaccount aan te maken door te klikken op “Ik wil met één klik een klantenaccount aanmaken en doorgaan met mijn bestelling”. De Klant dient een formulier in te vullen om een account te openen. De Klant moet ook een e-mailadres opgeven en een wachtwoord kiezen dat persoonlijk en vertrouwelijk zal blijven en later nodig zal zijn voor identificatie op de site. De Klant aanvaardt dat het invoeren van deze twee vormen van identificatie wordt beschouwd als bewijs van zijn/haar identiteit en zijn/haar aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De Klant kan op elk moment een overzicht van de geselecteerde producten bekijken door te klikken op “Winkelmandje bekijken”, eventuele fouten in de ingevoerde bestelinformatie corrigeren, de selectie van producten voltooien en de producten bestellen door te klikken op “Bestellen”.

De Klant kan de gewenste betalingswijze kiezen zoals bepaald in artikel 6.

Door op “Kopen” te klikken, rondt de Klant zijn bestelling af. De bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is voltooid. De Klant kan geen eventuele gegevensfouten meer corrigeren die hij bij het invoeren van de bestelling heeft gemaakt.

De bevestigingsmail die de Verkoper naar de Klant stuurt, sluit de overeenkomst af en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige algemene voorwaarden. De gegevens van de bestelling die in de bevestigingsmail worden vermeld, zijn:

  • Samenvatting van het (de) artikel(en)
  • Totale kosten van de bestelling
  • Totale verzend- en verwerkingskosten
  • Naam en adres van de klant
  • Plaats en datum van bestelling (alleen ter informatie)
  • Betalingsgegevens
  • Contactgegevens voor de klantenservice van MOH! Koffie.

De bestelbon wordt geregistreerd in de informatica-registers van de Verkoper, die bewaard worden op een betrouwbare en duurzame server en geldt als bewijs van de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het vormt tevens het bewijs van de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen.

Automatische registratiesystemen worden beschouwd als geldig bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop komt pas tot stand wanneer de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant is verzonden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling aan andere voorwaarden te onderwerpen, deze op te schorten of te weigeren, met name indien de bestelling onvolledig blijkt te zijn, indien de verstrekte gegevens duidelijk foutief zijn, indien de Klant vorige bestellingen niet heeft betaald, of om elke andere reden die de Verkoper geschikt acht.De door de klant bij zijn bestelling verstrekte informatie is bindend: in geval van een fout in de naam of het adres van de klant kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de goederen te leveren. De bestelling is pas definitief na bevestiging door betaling van de bestelling door de Klant.

Prijzen

De prijzen van de verschillende producten zijn vermeld in euro (€) en inclusief belasting. De prijzen zijn netto, vóór verzendingskosten. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden niettemin, indien beschikbaar, gefactureerd in euro tegen de tarieven die van kracht waren op het moment van de registratie van de bestelling. Het plaatsen van een bestelling impliceert het aanvaarden van de prijs vermeld voor het gekozen product.

De eventuele verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld bij de verwerking van uw bestelling en moeten eveneens worden betaald op het ogenblik dat u uw bestelling afrondt.

De totale prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen en kosten.

Douanerechten

Elke bestelling die op de website wordt geplaatst en buiten België wordt verzonden, kan bij aankomst op de plaats van bestemming worden onderworpen aan belastingen en douanerechten. De kosten van de belastingen en douanerechten met betrekking tot de levering van een artikel zijn uitsluitend ten laste van de Klant.

De Verkoper is niet verplicht de Klant in te lichten over en op de hoogte te brengen van de eventuele douanerechten en belastingen die van toepassing kunnen zijn. De Verkoper raadt de Klant aan contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten in zijn/haar land voor meer informatie hieromtrent.

Betalingswijzen

De website van MOH! Koffie wordt beheerst door het Belgische recht en de artikelen die op de site te koop worden aangeboden, worden allemaal vanuit België verzonden. De facturen worden opgesteld in euro of in pond sterling, waarop een Belgische belasting op de toegevoegde waarde (BTW) van 6% wordt aangerekend en verzendingskosten die onderworpen zijn aan 21%.

Elke bestelling die naar een ander land van de Europese Unie dan België wordt verzonden, is onderworpen aan de BTW tegen het tarief dat van toepassing is in het land van verzending, in overeenstemming met de toegestane drempels van de Europese Unie.

De Verkoper aanvaardt de volgende betalingswijzen: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, BANCONTACT, DISCOVER en PAYPAL. De Klant ontvangt een bevestiging per e-mail bij de ontvangst van de betaling van zijn bestelling.

Ongeacht de gebruikte betaalwijze wordt de bestelling pas in aanmerking genomen nadat de betaling is gevalideerd. Zolang de bestelling niet gevalideerd is, wordt ze wel geregistreerd maar niet in aanmerking genomen. De bestelling wordt gevalideerd zodra de organisatie die de betaling controleert en valideert de toestemming heeft gegeven om de rekening te debiteren. De Verkoper stuurt vervolgens een bevestigingse-mail en de rekening van de Klant wordt gedebiteerd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van een bestelling op te schorten indien de betaling per bankkaart wordt geweigerd of indien de betaling niet wordt uitgevoerd. In deze omstandigheden kan de Verkoper de verkoop als geannuleerd beschouwen.

De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens die beveiligd zijn door het SSL-protocol, dat automatisch het recht van de Klant om de bankkaart te gebruiken controleert en alle transacties versleutelt om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Bewijs van de transactie

In het algemeen aanvaarden de partijen elektronische bewijzen in het kader van hun relaties (e-mail, back-up, enz.).

De partijen komen overeen dat de door de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs vormen van alle transacties van de Klant op de website. De gegevens die door het betalingssysteem worden geregistreerd, vormen het bewijs van de financiële transacties.

Bestelbonnen en facturen worden opgeslagen op een betrouwbare, duurzame server en zullen als bewijs worden overgelegd.

Verwerking van de bestellingen

De bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen. De pakketten worden verzonden vanuit België binnen een termijn van 1 tot 15 werkdagen na de betaling van de bestelling, behoudens verhindering door overmacht.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of niet-levering die te wijten is aan een overmacht of een gebeurtenis buiten zijn wil die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk of duurder maakt, of aan de handelingen van derden, zoals de leveranciers van de partijen bij deze overeenkomst, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt.

Overmacht die de verkoper ontslaat van zijn verplichting tot levering van de goederen zijn oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om zich te bevoorraden. De Verkoper zal de koper tijdig op de hoogte houden van de voornoemde gebeurtenissen of incidenten.

De tijdige levering van de producten zal slechts plaatsvinden indien de Klant zijn verplichtingen tegenover de Verkoper is nagekomen. De leveringstermijnen vermeld in de bestelling of in het besteloverzicht worden te goeder trouw slechts bij wijze van schatting gegeven. De leveringstermijnen vormen op zich geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en de Verkoper zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding of interesten in geval van laattijdige uitvoering van zijn verplichtingen.

De Klant kan eveneens, onder de voorwaarden vermeld in de bevestigingsmail, de vastgestelde datum wijzigen, hetzij op de website https://www.moh.coffee, hetzij door contact op te nemen met de klantendienst door een bericht te sturen naar bestellen@moh.coffee, en de eventuele kosten of wijziging van de kosten met betrekking tot de wijziging van de datum te betalen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, aangestelden of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid werken, binnen de beperkingen voorzien door de wet en de reglementering inzake accreditatie.

De op de website https://www.moh.coffee gekochte producten worden verzonden naar het door de Klant opgegeven verzendadres. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten van de Klant op het ogenblik van de bestelling.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht, onlusten, gedeeltelijke of volledige stakingen, met name met betrekking tot eender welk transportmiddel of eender welke vervoersdienst.

Bij de bestelling wordt een gedetailleerde leveringsbon gevoegd die overeenstemt met de bestelling en die op naam van de klant is gesteld.

Retourzendingen van producten worden uitsluitend aanvaard in geval van kwaliteitsgebreken. In dat geval wordt de klant verzocht een e-mail te sturen naar de klantendienst op het adres bestellen@moh.coffee, vergezeld van foto’s van het product en van zijn verpakking. Het retourneren van producten is alleen toegestaan 7 werkdagen na ontvangst van het pakket.

Ontbreken van het recht op herroeping

Overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten gesloten via de website https://www.moh.coffee.

Beschikbaarheid

Het verkoopaanbod is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Indien een product niet beschikbaar blijkt te zijn nadat de bestelling gevalideerd werd, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch te verwittigen. De Klant kan dan vragen om de bestelling te annuleren. Wanneer de terugbetaling is voltooid, wordt het bedrag binnen dertig dagen na de annulering op de creditcardrekening van de Klant gecrediteerd.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen die op onze website worden weergegeven, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie zonder toestemming van de Verkoper is verboden. De bestelling houdt geen overdracht of toekenning van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Aansprakelijkheid

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zijn diensten heeft uitgevoerd in overeenstemming met deze voorschriften.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor iets anders dan bedrog of grove nalatigheid ten opzichte van de Klant begaan door de Verkoper of zijn werknemers of aangestelden.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade als gevolg van deze overeenkomst, verlies van zaken, winstderving, verlies van kansen, productieverlies, verlies van activiteiten, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie, schadevergoeding of kosten, en deze opsomming is niet limitatief.

Eventuele klachten moeten onverwijld per e-mail worden gericht aan bestellen@moh.coffee of per post aan de Verkoper, waarvan het adres is vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. Indien binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht blijkt dat de Verkoper tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan zal hij op eigen kosten een nieuwe levering doen van de producten waarop de klacht betrekking heeft.

Overdracht van eigendom

MOH! Koffie behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten totdat het totale bedrag dat de Klant voor die bestelling verschuldigd is, ontvangen is. De eigendomsoverdracht door de Klant aan een derde van goederen gekocht bij MOH! Koffie, valt buiten het toepassingsgebied van deze overeenkomst. Enkel de Klant die deze goederen oorspronkelijk heeft gekocht, kan beweren akkoord te gaan met de bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het verstrekken van persoonlijke gegevens bij onlineverkoop is verplicht omdat deze nodig zijn voor de verwerking en verzending van bestellingen en voor de facturering. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het niet verstrekken van informatie leidt tot de automatische afwijzing van de bestelling.

De Verkoper verbindt zich ertoe de door zijn Klanten meegedeelde informatie niet door te geven aan derden. Ze zal uitsluitend gebruikt worden voor intern beheer, d.w.z. het beheer van de bestellingen, de facturatie, de service, de solvabiliteit, de marketing of de gepersonaliseerde reclame, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan organisaties die onder contract staan bij de Verkoper, voor hun eigen commerciële prospectie.

De bezoeker die dit wenst, kan zich op eenvoudig verzoek en gratis verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor gepersonaliseerde marketing.

De Verkoper verbindt zich ertoe de principes na te leven van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Klant die een bestelling heeft geplaatst op de site van de Verkoper kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de Verkoper over hem heeft geregistreerd raadplegen, corrigeren of schrappen door een e-mail te sturen naar bestellen@moh.coffee of een brief te sturen naar het adres vermeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden.